Algemene voorwaarden organisaties

Algemene gebruiksvoorwaarden www.lelystaddoet.nl

De website www.vrijwilligerslelystad.nl handelend onder de naam Vacaturebank Welzijn Lelystad  is een ondersteuningspunt voor vrijwilligersorganisaties en (potentiële) vrijwilligers. Welzijn Lelystad is eigenaar en beheerder van de website. Aan het gebruik van de website is een aantal voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het platform een veilige en publieksvriendelijke plek is voor alle bezoekers.

Organisaties / Inschrijving:
Organisaties/initiatieven zonder winstoogmerk kunnen zich kosteloos inschrijven op www.vrijwilligerslelystad.nl. Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn in Lelystad, eventueel in oprichting. Individuen/particulieren kunnen zich niet inschrijven als organisatie op persoonlijke basis. Een medewerker van de Vacaturebank Welzijn Lelystad bepaalt, eerst of een organisatie aan de voorwaarden voldoet, voordat de inschrijving van de organisatie en vacatures wordt geaccordeerd.

Plaatsen van vacature:
De vacature wordt pas zichtbaar op de website na goedkeuring van de vacature door een medewerker van Vacaturebank Welzijn Lelystad. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vacature ligt bij de organisatie. Een medewerker van Vacaturebank Welzijn Lelystad kijkt naar spel- en typefouten en hanteert de volgende voorwaarden bij de beoordeling:

1. Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste bijdragen zijn niet toegestaan.

2. Irrelevante berichten worden niet geplaatst.

3. Het is niet toegestaan om commerciële of semi-commerciële advertenties te plaatsen.

4. Berichten, die een andere taal dan het Nederlands bevatten, kunnen worden geweigerd.

5. U mag uzelf niet voordoen als een ander persoon. De identiteit van de organisatie/persoon dient steeds eenduidig te zijn. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt Vacaturebank Welzijn Lelystad zich het recht voor om plaatsing te weigeren dan wel te schrappen.

6. Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL's) in uw bericht op te nemen. Indien u echter naar websites linkt, die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of niet relevant zijn, kan uw reactie worden geweigerd.

7. Maak uw berichten niet te lang. Te lange berichten worden mogelijk ingekort of niet gepubliceerd.

8. Vacaturebank Welzijn Lelystad behoudt zich het recht voor om reacties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

9. Wij hebben het recht om uw plaatsing te verwijderen, indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.

Reacties op de vacature:
Via de website kan men reageren op vacatures. Uw organisatie krijgt hier een melding van via een e-mail met het verzoek om contact op te nemen met de betreffende persoon, die heeft gereageerd op de vacature. De organisatie dient contact op te nemen met deze persoon binnen afzienbare tijd. Vacaturebank Welzijn Lelystad is niet verantwoordelijk voor de personen die reageren op vacatures.

Reageren op vrijwilligers
Een organisatie heeft, na het inloggen, toegang tot de vrijwilligersdatabase. In deze database staan anonieme gegevens van personen, die zich bij Vacaturebank Welzijn Lelystad hebben ingeschreven en hebben aangegeven zichtbaar te zijn voor organisaties. Organisaties kunnen reageren op deze personen. Vacaturebank Welzijn Lelystadis niet verantwoordelijk voor het al dan niet reageren van vrijwilligers op het contactverzoek van een organisatie.

Eigenaren van een organisatie account stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wijzigen organisatiegegevens/vacatures
Wanneer er een wijziging is opgetreden in de gegevens of de vacatures van de organisatie, dan is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om deze gegevens tijdig te wijzigen. Na het inloggen op de website kan de aanpassing worden gedaan via de eigen account.

Vacature off line plaatsen
Wanneer een vacature niet meer vacant is, is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om z.s.m. de vacature offline te plaatsen. Indien de vacature weer vacant is bestaat de mogelijkheid deze te herplaatsen. Op deze manier blijft de website up to date en wordt voorkomen dat vrijwilligers reageren op vacatures die niet meer openstaan.

De status van de vacature zal door Vacaturebank Welzijn Lelystadna een periode van 3 maanden automatisch op 'offline' worden gezet. U ontvangt hiervan een melding via mail. U kunt vervolgens inloggen, en de vacature, na eventuele aanpassingen en updates, weer veranderen in 'online'. 

Content (tekst) Voor alle content gelden de onderstaande bepalingen:

1. Een organisatie dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende daartoe.

2. Een organisatie mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, c.q. overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

3. Het is niet toegestaan, dat organisaties content plaatsen die softwarevirussen bevat en/of content plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden.

4. Het is een organisatie niet toegestaan spam te plaatsen op www.lelystaddoet.nl. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.

5. Het is een organisatie niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.

6. Het is de organisatie niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen.

7. Het is een organisatie niet toegestaan om content te plaatsen, die mensen en/of bedrijven nadelig wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud heeft.

8. Het is organisaties niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en/of van mensen waar van verwacht kan worden dat zij niet willen worden afgebeeld in hun huidige situatie.

9. Het is een organisatie niet toegestaan om content te plaatsen, die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden.

10. De redactie van www.vrijwilligerslelystad.nl is te allen tijde gerechtigd om vacatures en profielen (van alle doelgroepen) te verwijderen indien deze in strijd zijn met de voorwaarden of beleidsregels of indien de redactie daartoe om andere redenen aanleiding ziet.

Veiligheid:
Vacaturebank Welzijn Lelystad streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die zij beheert. Geen enkele wijze van overdracht via internet of digitale opslag is echter 100% veilig. Bovendien zijn e-mails en berichten die via uw browser worden verzonden en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers, niet gecodeerd. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

Vacaturebank Welzijn Lelystad
De Schans 19-09
8231 KM Lelystad
Postbus 2305
8203 AH
0320 70 71 59
vacaturebank@welzijnlelystad.nl


Vacaturebank Welzijn Lelystadis een onderdeel van: