Organisatie

Over PCOB

De PCOB is een protestants christelijke organisatie voor alle mensen, die het belangrijk vinden om samen te werken aan de positie van ouderen in deze en de komende jaren. De bond is een bundeling van 50-plussers uit alle protestantse kerken en vormt door zijn uitgangspunten en door zijn daden een herkenbare en invloedrijke organisatie in de samenleving.

Uitgangspunt is de Bijbel als Gods Woord. De daaruit voortvloeiende kernbegrippen en christelijk geïnspireerde normen en waarden vormen de basis voor het denken en handelen. Daarop wordt het werk gegrondvest en de herkenbaarheid bevorderd.